Čiastka č. 116/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 22.11.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
328/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú nové sídla a obvody súdov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov 22.11.1996
329/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 103/1977 Zb. o postupe pri ochrane lesného pôdneho fondu 01.12.1996