Čiastka č. 44/1995 Z. z.

Vydaná dňa: 28.06.1995
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
129/1995 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
130/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 01.07.1995
131/1995 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 1000 Sk, 50 Sk a 20 Sk vzoru 1995 28.06.1995
132/1995 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška percenta a obdobie, za ktoré sa bude upravovať náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania