Čiastka č. 55/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 01.08.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
192/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 01.09.1994