Čiastka č. 17/1972 Zb.

Vydaná dňa: 18.08.1972
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
56/1972 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zmenách a doplnkoch nariadenia vlády ČSSR č. 22/1971 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad 01.09.1972
57/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a strojárstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ministerstiev všeobecného strojárstva a ťažkého strojárstva č. 135/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojárskych výrobkov 01.10.1972
58/1972 Zb. Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o palivových a energetických základniach pre spotrebiče tuhých palív, vykurovacích olejov, vykurovacích plynov a elektrickej energie 01.10.1972