25.08.2021

Poistenie účtovníctva - čo je dôležité vedieť

Pritom riziko chyby, zanedbania povinnosti alebo zmeškanie lehoty je dosť vysoké, často zapríčinené najmä vysokým pracovným nasadením, veľkým tlakom na termíny a ustavične sa meniacimi a zložitými pravidlami. Začiatkom mesiaca sa robia mzdy, 25. deň v mesiaci je termín uzávierky DPH a spravidla ku koncu marca alebo koncom júna účtovníci a účtovníčky pracujú na uzatváraní účtovných kníh a daňových priznaniach. Občas sa ohlási daňová kontrola alebo kontrola zo Sociálnej poisťovne kvôli nezrovnalostiam pri výpočte a platení povinných odvodov. Je to večný kolotoč.

Ak účtovník alebo účtovníčka urobí chybu, táto sa môže prejaviť až o niekoľko rokov, keď ju zistí daňový kontrolór. Vydá rozhodnutie, na základe ktorého musí daňovník doplatiť daň a zaplatiť penále. Keď sa zistí, že na vine je účtovníčka, jej klient – daňovník vznesie nárok na náhradu škody a účtovník musí túto škodu zaplatiť. V prípade, že je poistený, postúpi tento nárok svojej poisťovni oznámením poistnej udalosti a poisťovňa túto škodu zaplatí priamo poškodenému daňovníkovi. Škodou sa v tomto prípade rozumejú penále alebo pokuta, nie doplatená daň, pretože tú mal pri správnom výpočte kedysi daňovník riadne zaplatiť.

Poistenie profesijnej zodpovednosti z vedenia účtovníctva

Vedenie účtovníctva je možné ochrániť poistením profesijnej zodpovednosti, ktoré kryje čistú finančnú škodu, a to najmä:

 • Penále vyrúbené klientovi účtovníka pri daňovej kontrole
 • Pokuty za oneskorené doručenie dokumentov na daňový úrad alebo do Sociálnej poisťovne
 • Škoda spôsobená pri nesprávnom zaúčtovaní DPH
 • Pochybenie pri prihlasovaní alebo odhlasovaní zamestnancov do / zo Sociálnej poisťovne alebo zdravotnej poisťovne a nesprávny výpočet odvodov.
 • Škody na prevzatých dokumentoch
 • Akákoľvek iná čistá majetková (finančná) škoda.

Časová účinnosť poistenia účtovníctva

Poistenie profesijnej zodpovednosti má špecifický spôsob priznávanie škôd, riadi sa princípom claims made, to znamená, že poisťovňa uzná len takú škodu, pri ktorej sa v čase platnosti poistenia musia odohrať všetky 3 rozhodujúce udalosti:

 • Vznik škody – napr. chyba pri nesprávnom zaúčtovaní DPH
 • Zistenie škody – na chybu sa príde až pri daňovej kontrole
 • Hlásenie škody poisťovni – oznámenie poistnej udalosti

Prísne vzaté, všetky uvedené udalosti musia spadať do jedného poistného obdobia (spravidla technický rok), toto je však v praxi nereálne, preto je v poistných podmienkach dohodnutá retroaktivita k začiatku poistenia. Potom každá z troch udalostí môže patriť rôznym rokom. Keď k vzniku škody dôjde v 2. roku poistenia, zistí sa v 4. roku a oznámi sa o 2 roky neskôr, z hľadiska časovej účinnosti je všetko v poriadku a škoda je likvidná.

Retroaktivita pred začiatkom poistenia

Často sa nám ozývajú účtovníčky, ktoré majú trebárs 15 – ročnú prax a doteraz neboli vôbec poistené. Majú obavy z daňových kontrol, ktoré sú pomerne časté a pokuty sa v posledných rokoch významne zvýšili. V tomto prípade je vhodné dojednať retroaktívne krytie pred začiatkom poistenia, ktoré sa pochopiteľne nebude vzťahovať na už známe škody. Obvykle je možné poistiť retroaktivitu až do 5 rokov pred začiatkom poistenia.

Dodatočná doba nahlasovania škôd

Pri profesijnej zodpovednosti je možné po skončení vykonávania profesie dojednať s poisťovňou dodatočnú dobu nahlasovania škôd. Toto je vhodné, keď účtovník alebo účtovníčka odchádza na starobný dôchodok alebo z iných dôvodov zruší živnosť. Hoci už nepodniká v oblasti vedenia účtovníctva, škoda sa môže objaviť v podobe nároku na náhradu škody po skončení aktívnej činnosti na základe pochybenia z minulosti. Obdobie poistenia dodatočného nahlasovania škôd je pokračovaním pôvodnej poistnej zmluvy a platí sa dohodnuté poistné, spravidla je dodatočná doba 5 rokov.

Príklady škôd spôsobených účtovníkmi

 • Neskoré prihlásenie, odhlásenie zamestnanca a ďalšie nesplnenie povinností vo vzťahu k Sociálnej poisťovni – pokuta do 16 596,96 €, pozrite sadzobník pokút.
 • Penále a pokuty klientovi za neskoré podanie daňového priznania – sadzba pokuty závisí od druhu výkazu voči správcovi dane. Napr. oneskorené podanie výkazu DPH od 30 €. Do 20 000 €.
 • Účtovníčka stratila doklady, na základe ktorých mal podnik priznať príjmy vo výške 12 000 €. Daňová kontrola toto pochybenie zistila po uplynutí 3 rokov odo dňa splatnosti za predmetné zdaňovacie obdobie. Správca dane vyrúbil pokutu 3583,56 €
 • Účtovník urobil preklep v oznámení výšky daňovej povinnosti DPH tak, že vynechal jednu nulu, konkrétne namiesto 10 500 € zaplatil 1 050 €. Schodok v daňovej povinnosti vo výške 9 450 € musí daňovník po zistení doplatiť a zaplatené pokuty a penále vymáha od účtovníka.
 • Účtovníčka má zmluvnú povinnosť sledovať dátovú schránku podniku. Na základe exekúcie príde do dátovej schránky platobný rozkaz, ale účtovníčka si to všimne až po 2 mesiacoch, kedy sú zmeškané všetky lehoty na odvolanie. Pritom pôvodná faktúra je neoprávnená, pretože k plneniu nedošlo, výška plnenia dosiahla spolu s úrokmi a poplatkami sumu 8 800 €. Podnik vzniesol nárok na náhradu škody voči účtovníčke.

Autor: Peter Šimko, Poistenie.sk

Spresnenie

Kategórie

História