Zákon č. 66/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 16.02.2021
Účinnosť od 15.03.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.03.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

16.02.2021