Nariadenie vlády č. 522/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zavedení letného času v rokoch 2022 až 2026

Platnosť od 28.12.2021
Účinnosť od 01.03.2022 (za 1 mesiac)

522

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 14. decembra 2021,

o zavedení letného času v rokoch 2022 až 2026

Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 zákona č. 54/1946 Zb. o letnom čase nariaďuje:


§ 1

(1) Letný čas sa začína

a) v roku 2022 v nedeľu 27. marca,

b) v roku 2023 v nedeľu 26. marca,

c) v roku 2024 v nedeľu 31. marca,

d) v roku 2025 v nedeľu 30. marca,

e) v roku 2026 v nedeľu 29. marca.

(2) V dňoch uvedených v odseku 1 sa o druhej hodine stredoeurópskeho času posunú hodiny na tretiu hodinu letného času.

§ 2

(1) Letný čas sa končí

a) v roku 2022 v nedeľu 30. októbra,

b) v roku 2023 v nedeľu 29. októbra,

c) v roku 2024 v nedeľu 27. októbra,

d) v roku 2025 v nedeľu 26. októbra,

e) v roku 2026 v nedeľu 25. októbra.

(2) V dňoch uvedených v odseku 1 sa o tretej hodine letného času posunú hodiny na druhú hodinu stredoeurópskeho času.

§ 3

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.


§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2022.


Eduard Heger v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 522/2021 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/84/ES z 19. januára 2001 o úprave letného času (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 2; Ú. v. ES L 31, 2. 2. 2001).