Nariadenie vlády č. 520/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín

Platnosť od 28.12.2021
Účinnosť od 01.04.2022 (za 2 mesiace)

520

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 8. decembra 2021

o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín

Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“) nariaďuje:


§ 1

(1) Je v záujme Slovenskej republiky udeliť v roku 2022 národné vízum podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona o pobyte cudzincov (ďalej len „národné vízum“) občanom Bieloruskej republiky, Srbskej republiky a Ukrajiny, ktorí budú zamestnaní v zamestnaní podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní

a) 8331001 - vodič autobusu, spolu v počte najviac 150 národných víz,

b) 8332006 - vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu (medzinárodná doprava)

a 8332007 - vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu (vnútroštátna doprava), spolu v počte najviac 1 770 národných víz.

(2) Udeliť národné vízum je možné štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak nemá v čase podania žiadosti o národné vízum udelený prechodný pobyt podľa § 23 zákona o pobyte cudzincov alebo nemá podanú žiadosť o prechodný pobyt podľa § 23 zákona o pobyte cudzincov.

(3) Národné vízum sa udeľuje na čas trvania zamestnania, najviac na jeden rok.

(4) Národné vízum nie je možné udeliť opätovne.

(5) Štátny príslušník tretej krajiny počas trvania platnosti udeleného národného víza nesmie byť v pracovnom pomere alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu u iného zamestnávateľa alebo v inom zamestnaní, než na aké mu bolo udelené národné vízum.

§ 2

Dokladom potvrdzujúcim účel pobytu na účely § 17 ods. 2 zákona o pobyte cudzincov je pracovná zmluva alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie do zamestnania.

§ 3

Porušenie zákazu podľa § 1 ods. 5 sa na účely § 17 ods. 8 písm. c) zákona o pobyte cudzincov považuje za neplnenie účelu, na ktorý bolo národné vízum udelené.

§ 4

Národné vízum obsahuje kód zamestnania podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní, na ktoré bude národné vízum využité, a názov a identifikačné číslo zamestnávateľa, u ktorého bude štátny príslušník tretej krajiny vykonávať zamestnanie.

§ 5

Zamestnávateľ môže štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bolo udelené národné vízum, zamestnávať podľa § 23a ods. 1 písm. ag) tretieho bodu zákona o službách zamestnanosti.


§ 6

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2022.


Eduard Heger v. r.