Uznesenie č. 515/2021 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 788 k návrhu na doplnenie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Platnosť od 22.12.2021
Účinnosť od 22.12.2021

515

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 788

z 22. decembra 2021

k návrhu na doplnenie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Číslo: 30289/2021

Predkladateľ: minister zdravotníctva

Vláda

A. schvaľuje

A.1. návrh na doplnenie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov;

B. dopĺňa

B.1. s účinnosťou od 23. decembra 2021 v prílohe uznesenia vlády SR č. 772 zo 14. decembra 2021 písmeno s), ktoré znie:

s) predajne potravín vrátane ambulantného predaja potravín.“;

C. ukladá

predsedovi vlády

C.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

bezodkladne

ministerke kultúry

C.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR

bezodkladne.

Vykonajú: predseda vlády

ministerka kultúry

Na vedomie: prezidentka SR

predseda Národnej rady SR