Nariadenie vlády č. 514/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

Platnosť od 22.12.2021
Účinnosť od 22.12.2021

OBSAH

514

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. decembra 2021,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 15a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 89/2020 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 271/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 156/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 367/2021 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 411/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 4 sa dopĺňa odsekmi 13 až 16, ktoré znejú:

(13) Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 zákona možno na účel podľa odseku 7 v čase krízovej situácie v rozpočtovom roku 2021 jednorazovo poskytnúť vo výške celkovej ceny práce 473,20 eura na zamestnanca, ktorý spĺňa podmienky oprávnenej cieľovej skupiny podľa oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie príspevku na mimoriadnu finančnú podporu v rámci národného projektu podľa osobitného predpisu,2c) zameraného na poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za obdobie druhej vlny pandémie, v súvislosti s ktorou bola vyhlásená krízová situácia (ďalej len „žiadosť o príspevok z národného projektu“) zverejnenom na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, a ktorý je zároveň zamestnancom

a) poskytovateľa sociálnej služby2a),

b) centra pre deti a rodiny, okrem centra pre deti a rodiny, ktorého zriaďovateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,

c) subjektu zapojeného do národného projektu, ktorého obsahom je podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce alebo terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

(14) Žiadateľ o poskytnutie dotácie podľa odseku 13 doručuje jednu žiadosť za všetky

a) druhy sociálnych služieb, ktoré poskytuje, ak je poskytovateľ sociálnych služieb,

b) opatrenia vykonávané v centre pre deti a rodiny, ak je centrom pre deti a rodiny,

c) aktivity vykonávané v rámci národného projektu, ak je subjektom zapojeným do národného projektu, ktorého obsahom je podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce alebo terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

(15) Za žiadosť o dotáciu podľa odseku 13 sa považuje žiadosť o príspevok z národného projektu postúpená ministerstvu, ktorá bola doručená v termíne do 17. decembra 2021 príslušnému úradu.

(16) Ak ministerstvo schváli dotáciu podľa odseku 13, vyplatí ju na účet žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky do piatich pracovných dní od zverejnenia schválenej žiadosti na webovom sídle ministerstva.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2c znie:

2c) § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Eduard Heger v. r.