Vyhláška č. 509/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 v znení neskorších predpisov

Platnosť od 21.12.2021
Účinnosť od 21.12.2021

OBSAH

509

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 20. decembra 2021,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 v znení neskorších predpisov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 písm. bi) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 v znení vyhlášky č. 161/2021 Z.z. a vyhlášky č. 232/2021 Z.z. a vyhlášky č. 362/2021 Z.z. sa mení takto:

V prílohe časti L písm. b) sa slová „12 rokov“ nahrádzajú slovami „päť rokov“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Lengvarský v. r.