Zákon č. 501/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov

Platnosť od 18.12.2021
Účinnosť od 18.12.2021

501

ZÁKON

zo 7. decembra 2021,

ktorým sa mení zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 386/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 415/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 399/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z. a zákona č. 342/2020 Z. z. sa mení takto:

1. V § 27j ods. 1 sa slová „do 31. decembra 2021“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2022“.

2. Za § 31e sa vkladá § 31f, ktorý znie:

㤠31f

Prechodné ustanovenie

V kalendárnych rokoch 2022 a 2023 možno poskytnutú dotáciu použiť nad rámec obmedzení ustanovených v § 30 ods. 3 písm. a) aj na prevádzkové náklady žiadateľa o dotáciu zo štátneho rozpočtu, okrem nákladov na mzdy, v rozsahu do 15 % poskytnutej dotácie v príslušnom roku.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.