Vyhláška č. 474/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii na obranu štátu, základných požiadavkách na tieto určené výrobky, lehotách a postupoch posudzovania zhody, iných podrobnostiach o posudzovaní zhody a o náležitostiach výstupných dokumentov posudzovania zhody

Platnosť od 14.12.2021
Účinnosť od 01.05.2022 (za 3 mesiace)

474

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

z 3. decembra 2021

o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii na obranu štátu, základných požiadavkách na tieto určené výrobky, lehotách a postupoch posudzovania zhody, iných podrobnostiach o posudzovaní zhody a o náležitostiach výstupných dokumentov posudzovania zhody

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) podľa § 87 ods. 2 písm. a) zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 259/2021 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje

a) výbušniny, výbušné predmety a muníciu na obranu štátu ako určené výrobky,1)

b) základné požiadavky na určený výrobok,

c) lehoty a postupy posudzovania zhody určeného výrobku,

d) iné podrobnosti o posudzovaní zhody určeného výrobku,

e) náležitosti výstupných dokumentov posudzovania zhody určeného výrobku.

(2) Táto vyhláška sa vzťahuje na určený výrobok, ktorý je

a) dodávaný pre

1. ozbrojené sily Slovenskej republiky,

2. Vojenskú políciu,

3. Vojenské spravodajstvo,

4. rozpočtové organizácie v pôsobnosti ministerstva obrany, alebo

b) skladovaný v pôsobnosti subjektov uvedených v písmene a).

§ 2

Základné požiadavky na určený výrobok

(1) Určený výrobok musí byť navrhnutý, vyrobený, dodávaný a skladovaný tak, že je bezpečný, funkčný a spoľahlivý pri použití a za bežných a predvídateľných podmienok, najmä so zreteľom na bezpečnostné predpisy a bežné postupy, až do svojho použitia neohrozuje život a zdravie človeka a bráni vzniku škody na majetku.

(2) Základné požiadavky na určený výrobok sú určené technickými požiadavkami na jeho bezpečnosť, funkčnosť a spoľahlivosť podľa odseku 1, špecifikovanými v technickej dokumentácii a v

a) spojeneckom štandarde,2)

b) slovenskom obrannom štandarde alebo v inom implementačnom dokumente obrannej štandardizácie,3)

c) technickej norme4) alebo v inej technickej špecifikácii,

d) internom vojenskom predpise.

Posudzovanie zhody určeného výrobku

§ 3

Postupy posudzovania zhody určeného výrobku

(1) Posudzovanie zhody určeného výrobku sa vykonáva skúškami, hodnotením a porovnávaním jeho technického stavu so základnými požiadavkami. Špecifikácia jednotlivých typov skúšok vykonávaných pri posudzovaní zhody určeného výrobku vyplýva z jeho technickej dokumentácie a dokumentov podľa § 2 ods. 2.

(2) Posudzovanie zhody určeného výrobku sa vykonáva podľa programu skúšok autorizovanej osoby, ktorý definuje súhrn skúšok nevyhnutných na posudzovanie zhody určeného výrobku, obsahuje metodiky výkonu skúšok a zoznam skúšobných zariadení a určuje veľkosť vzorky určeného výrobku potrebného na posudzovanie zhody.

(3) Na posudzovanie zhody sa predkladá určený výrobok jednej série určeného výrobku.

(4) Ak je časť série určeného výrobku vystavená počas jeho životného cyklu klimatickým podmienkam alebo iným podmienkam prostredia odlišným od podmienok uvedených v technickej dokumentácii pre jeho skladovanie alebo prepravu, považuje sa takáto časť série za samostatnú sériu, ktorá je označená novým označením, a posudzovanie zhody tejto časti série určeného výrobku sa vykoná samostatne.

(5) Posudzovanie zhody určeného výrobku sa vykoná na základe žiadosti o posudzovanie zhody, ktorá sa predkladá autorizovanej osobe5) spolu so sprievodnými dokladmi.

(6) Sprievodné doklady podľa odseku 5 sú

a) technická dokumentácia; ak žiadateľ o posudzovanie zhody určeného výrobku podľa § 1 ods. 2 písm. b) nemá k dispozícii technickú dokumentáciu vyhotovenú výrobcom, za technickú dokumentáciu sa na účely tejto vyhlášky považuje aj iná dokumentácia určeného výrobku, ktorá špecifikuje technické požiadavky podľa § 2 ods. 2 a je postačujúca na posudzovanie zhody určeného výrobku,

b) záverečný protokol z posledného posudzovania zhody určeného výrobku, ak je posudzovanie zhody vykonané,

c) informácia o podmienkach skladovania, prepravy a manipulácie6) určeného výrobku počas jeho životného cyklu.

(7) Posudzovanie zhody určeného výrobku sa vykoná za klimatických podmienok, ktoré sa čo najviac približujú podmienkam, ktorým je určený výrobok vystavený počas jeho životného cyklu pri použití, skladovaní, preprave alebo manipulácii.

§ 4

Vzorka na posudzovanie zhody

(1) Na posudzovanie zhody určeného výrobku sa predkladá vzorka, ktorá reprezentuje jednu sériu určeného výrobku; veľkosť vzorky určuje program skúšok autorizovanej osoby.

(2) Ak z dôvodu obmedzeného množstva určeného výrobku podľa § 1 ods. 2 písm. b) nemožno predložiť na posudzovanie zhody vzorku vo veľkosti podľa odseku 1, so súhlasom autorizovanej osoby možno vykonať posudzovanie zhody na menšej vzorke určeného výrobku.

§ 5

Lehoty posudzovania zhody určeného výrobku

(1) Posudzovanie zhody určeného výrobku podľa § 1 ods. 2 písm. b) sa vykoná najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím

a) záručnej lehoty určeného výrobku,

b) lehoty na periodické posudzovanie zhody.

(2) Lehota na periodické posudzovanie zhody podľa odseku 1 písm. b) začína plynúť odo dňa vydania výstupných dokumentov posudzovania zhody podľa odseku 1 alebo podľa odseku 3 a končí sa uplynutím

a) piatich rokov, ak ide o určený výrobok prvej kategórie podľa § 6 ods. 5 písm. a),

b) dvoch rokov, ak ide o určený výrobok druhej kategórie podľa § 6 ods. 5 písm. b).

(3) Posudzovanie zhody určeného výrobku podľa § 1 ods. 2 písm. b) sa vykoná najneskôr do jedného roka odo dňa, od ktorého

a) je určený výrobok predmetom vyšetrovania havárie,

b) vzniknú odôvodnené pochybnosti o jeho technickom stave a kvalite zo strany ministerstva obrany, alebo

c) určený výrobok prestane byť vystavený klimatickým podmienkam alebo iným podmienkam odlišným od podmienok uvedených v technickej dokumentácii pre jeho skladovanie alebo prepravu.

Náležitosti výstupných dokumentov posudzovania zhody

§ 6

Záverečný protokol

(1) Výsledky posudzovania zhody určeného výrobku sa uvedú v záverečnom protokole, ktorý je podkladom na vydanie rozhodnutia o zhode.

(2) Záverečný protokol obsahuje najmä

a) príslušné ustanovenia zákona a tejto vyhlášky,

b) identifikačné údaje autorizovanej osoby, ktorá vykonala posudzovanie zhody určeného výrobku, a číslo rozhodnutia o jej autorizácii,

c) číslo záverečného protokolu, dátum a miesto jeho vydania,

d) identifikačné údaje žiadateľa o posudzovanie zhody určeného výrobku,

e) základné údaje o určenom výrobku,

f) dátumy vykonaných skúšok a opis ich priebehu,

g) údaje o výsledkoch vykonaných skúšok,

h) pridelený klasifikačný kód7) určeného výrobku,

i) zaradenie určeného výrobku podľa § 1 ods. 2 písm. b) do kategórie podľa odseku 5,

j) zoznam referenčných dokumentov, ktorými sú protokoly o skúškach,8) zápis z rokovania odbornej komisie autorizovanej osoby, technická dokumentácia a dokumenty podľa § 2 ods. 2, ktoré špecifikujú technické požiadavky na určený výrobok,

k) meno, priezvisko, funkcia a podpis osoby oprávnenej konať v mene autorizovanej osoby a odtlačok pečiatky autorizovanej osoby.

(3) Identifikačné údaje podľa odseku 2 písm. b) a d) sú

a) názov alebo obchodné meno, sídlo, právna forma a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,

b) meno a priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu.

(4) Údaje podľa odseku 2 písm. e) sú úplný názov a číslo série určeného výrobku.

(5) Určený výrobok podľa § 1 ods. 2 písm. b) sa na základe výsledkov posudzovania zhody zaradí do

a) prvej kategórie, ak určený výrobok v celom rozsahu spĺňa základné požiadavky,

b) druhej kategórie, ak určený výrobok je bezpečný a čiastočne alebo v celom rozsahu nespĺňa ostatné základné požiadavky,

c) tretej kategórie, ak určený výrobok nie je bezpečný a čiastočne alebo v celom rozsahu nespĺňa ostatné základné požiadavky.

(6) Na určený výrobok zaradený do

a) prvej kategórie sa vydáva záverečný protokol a rozhodnutie o zhode,

b) druhej kategórie alebo tretej kategórie sa vydáva záverečný protokol, v ktorom sa uvedú podmienky vhodného zaobchádzania s určeným výrobkom; rozhodnutie o zhode sa nevydáva.

§ 7

Rozhodnutie o zhode

Rozhodnutie o zhode obsahuje najmä

a) príslušné ustanovenia zákona a tejto vyhlášky,

b) identifikačné údaje autorizovanej osoby podľa § 6 ods. 3, ktorá vykonala posudzovanie zhody určeného výrobku, a číslo rozhodnutia o jej autorizácii,

c) číslo rozhodnutia o zhode,

d) identifikačné údaje žiadateľa o posudzovanie zhody určeného výrobku podľa § 6 ods. 3,

e) základné údaje o určenom výrobku podľa § 6 ods. 4,

f) označenie technickej dokumentácie a dokumentov podľa § 2 ods. 2, ktoré špecifikujú technické požiadavky na určený výrobok,

g) dátum skončenia platnosti rozhodnutia o zhode,

h) obmedzenie rozhodnutia o zhode na určený výrobok, ktorý je predmetom posudzovania zhody,

i) zoznam referenčných dokumentov, ktorými sú záverečný protokol, technická dokumentácia a dokumenty podľa § 2 ods. 2, ktoré špecifikujú technické požiadavky na určený výrobok,

j) dátum a miesto vydania rozhodnutia o zhode,

k) meno, priezvisko, funkcia a podpis osoby oprávnenej konať v mene autorizovanej osoby a odtlačok pečiatky autorizovanej osoby.

§ 8

Prechodné ustanovenia

(1) Určený výrobok, ktorý je preskúšaný autorizovanou osobou do 30. apríla 2022, sa považuje za posúdený podľa tejto vyhlášky a nasledujúce posudzovanie zhody určeného výrobku sa vykoná v lehote vyplývajúcej z vydaného protokolu o preskúšaní, ak § 5 ods. 3 neustanovuje inak.

(2) Pod pojmom záverečný protokol podľa § 3 ods. 6 písm. b) sa rozumie aj protokol o preskúšaní vydaný do 30. apríla 2022.

Záverečné ustanovenia

§ 9

Zrušuje sa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 28. mája 2014 č. ÚLP-12-13/2014-OdL o podmienkach a lehotách preskúšania výbušnín, výbušných predmetov, munície a ich obalov a o náležitostiach protokolov o preskúšaní ich technického stavu (oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 143/2014 Z. z.).

§ 10

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.9)


§ 11

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2022.


Jaroslav Naď v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 4 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 259/2021 Z. z.

2) § 2 ods. 5 zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov.

3) § 2 ods. 1,7 a 8 písm. d) zákona č. 11/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4) § 3 ods. 1 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii.

5) § 10 zákona č. 56/2018 Z. z.

6) § 4 výnosu Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 28. mája 2014 č. ÚLP-12-14/2014-OdL o podmienkach uskladňovania výbušnín, výbušných predmetov a munície v objektoch, ktoré sú zriadené ako stavby na obranu štátu, a o minimálnom rozsahu údajov o skladovaní výbušnín, výbušných predmetov a munície v týchto objektoch (oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 145/2014 Z. z.).

7) Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) v znení zmien a doplnkov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.).

8) STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (ISO/IEC 17025) (01 5253).

9) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).