Vyhláška č. 472/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v znení neskorších predpisov

Platnosť od 11.12.2021
Účinnosť od 15.12.2021

472

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

zo 7. decembra 2021,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 5 zákona č. 302/2016 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 287/2012 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v znení vyhlášky č. 271/2017 Z. z., vyhlášky č. 37/2018 Z. z. a vyhlášky č. 354/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 4 tretej vete sa slová „50 bodov“ nahrádzajú slovami „60 bodov“.

2. V § 5 ods. 5 prvej vete sa slová „50 bodov“ nahrádzajú slovami „60 bodov“.

3. V § 5 ods. 14 sa slovo „Predseda“ nahrádza slovom „Tajomník“.

4. V § 5a odsek 3 znie:

(3) Komisia vyhodnocuje žiadosti podľa kritérií pre vyhodnocovanie žiadostí, ktorými sú najmä efektívnosť a hospodárnosť využitia finančných prostriedkov, regionálne pokrytie poskytovaných služieb, rozsah činnosti a okruh obetí trestných činov, ktorým budú úspešní žiadatelia poskytovať odbornú pomoc.“.

5. Za § 5a sa vkladá § 5b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠5b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. decembra 2021

Žiadosti, ktoré boli predložené do 14. decembra 2021 a neboli vyhodnotené, sa vyhodnocujú podľa tejto vyhlášky v znení účinnom od 15. decembra 2021.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembra 2021.


Mária Kolíková v. r.