Vyhláška č. 464/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality v znení neskorších predpisov

Platnosť od 07.12.2021
Účinnosť od 31.12.2021

OBSAH

464

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

z 1. decembra 2021,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. i) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality v znení vyhlášky č. 426/2019 Z. z. a vyhlášky č. 169/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 5 sa slová „a h)“ nahrádzajú slovami „až i)“.

2. V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

i) platnosti certifikovaného systému protikorupčného manažérstva.“.

3. V § 6 ods. 2 písm. h) tretí bod znie:

3. identifikácia webového sídla, ktoré poskytne odčítaný údaj z odometra,“.

4. V § 6 ods. 2 písm. h) šiestom bode sa slová „oprava vozidla, údržba vozidla, prehliadka vozidla, ohliadka vozidla“ nahrádzajú slovami „ponuka na odkúpenie vozidla alebo predaj vozidla na webovom sídle“.

5. V § 6 ods. 2 písm. h) sa vypúšťa ôsmy bod.

6. V § 6 ods. 2 písm. j) šiestom bode sa za slovo „najmä“ vkladajú slová „ponuka na odkúpenie vozidla,“.

7. V § 6 ods. 2 písmeno m) znie:

m) § 48 ods. 3 písm. m) zákona v rozsahu

1. identifikačné číslo vozidla VIN,

2. evidenčné číslo vozidla,

3. identifikácia fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá odčíta údaj z odometra,

4. odčítaný údaj z odometra,

5. spôsob odčítania údaja z odometra,

6. názov životnej situácie počas prevádzky vozidla, ktorou je najmä úprava softvéru riadiacej jednotky vozidla,

7. dátum úpravy riadiacej jednotky vozidla,

8. fotografia odometra,

9. fotografia výrobného štítku vozidla,“.

8. V § 6 ods. 3 písmená f) a g) znejú:

f) osobám uvedeným v § 48 ods. 3 písm. g), i) až l) a n) až r) zákona vo forme výpisu,

g) osobám uvedeným v § 48 ods. 3 písm. h) zákona vo forme výpisu, ak posledný záznam v registri prevádzkových záznamov vozidiel vykonaný fyzickým odčítaním nie je starší ako tri mesiace; prístupové práva do výpisu sa poskytnú len používateľovi webového sídla,“.

9. V § 10 sa odsek 4 dopĺňa písmenami h) až j), ktoré znejú:

h) poskytnúť technikovi kontroly originality

1. vzory vyhotovení, miesta umiestnení a ochranné prvky identifikátorov a výrobných štítkov kontrolovaných vozidiel a zaznamenať výkon kontroly originality na spätné overenie,

2. vzory dokladov vozidla kontrolovaných vozidiel s umiestnením a vyhotovením ochranných prvkov a zaznamenať výkon kontroly originality na spätné overenie,

3. výbavu vozidla viazanú na identifikačné číslo vozidla VIN kontrolovaného vozidla,

i) zabezpečiť overenie údajov vozidla a dokladov vozidla v informačných systémoch podľa § 76 ods. 3 zákona,

j) zabezpečiť poskytnutie údajov do informačného systému evidencie vozidiel, jednotného informačného systému v cestnej doprave a do registra prevádzkových záznamov.“.

10. V § 20 ods. 1 sa vypúšťa písmeno p).

11. V § 23 ods. 5 sa za slovo „likvidáciu“ vkladá čiarka a slová „ktorá vydá potvrdenie o prijatí znehodnotených alebo zničených tlačív dokladov a pečiatok“.

12. V § 42 ods. 2 a 5 sa za slová „na papieri“ vkladá slovo „najmenej“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2021.


Andrej Doležal v. r.