Vyhláška č. 463/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v znení neskorších predpisov

Platnosť od 07.12.2021
Účinnosť od 31.12.2021 do26.09.2022 (za 8 mesiacov)
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2021 okrem bodu 10, ktorý nadobúda účinnosť 27. septembra 2022.

OBSAH

463

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

z 1. decembra 2021,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. h) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v znení vyhlášky č. 122/2019 Z. z., vyhlášky č. 425/2019 Z. z. a vyhlášky č. 404/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 5 sa slová „a o)“ nahrádzajú slovami „až q)“.

2. V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

q) platnosti certifikovaného systému protikorupčného manažérstva.“.

3. V § 13 sa odsek 4 dopĺňa písmenami g) až o), ktoré znejú:

g) zabezpečiť automatizované vyhodnotenie výsledku emisnej kontroly na základe zaznamenaných chýb,

h) zabezpečiť odosielanie údajov potrebných na výkon emisnej kontroly z celoštátneho informačného systému do meracích zariadení, pri ktorých sa takýto prenos údajov požaduje,

i) zabezpečiť zber snímok stavu odometra, identifikačného čísla vozidla VIN vrátane atribútov GPS súradnice, dátum a čas vytvorenia snímky z mobilného zariadenia,

j) zabezpečiť prenos snímok z celoštátneho informačného systému do celoštátneho informačného systému technických kontrol,

k) zabezpečiť zápis údajov z celoštátneho informačného systému do registra prevádzkových záznamov vozidiel,

l) zabezpečiť vyhľadanie údajov o vozidle z jednotného informačného systému v cestnej doprave,

m) zabezpečiť zápis údajov o emisnej kontrole do jednotného informačného systému v cestnej doprave,

n) zabezpečiť evidenciu príjmu, pohybov a výdaja tlačív dokladov a neumožniť oprávnenej osobe emisnej kontroly príjem tlačív dokladov, ktoré jej nie sú pridelené technickou službou,

o) zabezpečiť evidenciu príjmu, pohybov a výdaja emisných plakiet.“.

4. V § 23 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ak vonkajší priestor zriadi oprávnená osoba emisnej kontroly na existujúcom pracovisku, počiatočné overenie podľa § 2 ods. 1 písm. b) sa nevykoná; plnenie podmienok sa overí pri najbližšom priebežnom overení podľa § 3.“.

5. V § 26 ods. 1 sa vypúšťa písmeno p).

Doterajšie písmeno q) sa označuje ako písmeno p).

6. V § 30 ods. 5 sa za slovo „likvidáciu“ vkladá čiarka a slová „ktorá vydá potvrdenie o prijatí znehodnotených alebo zničených tlačív dokladov a pečiatok“.

7. V § 47 ods. 12 písm. b) sa na konci pripája bodkočiarka a tieto slová: „ak výrobca vozidla určí hodnotu menej ako 0,1 m-1, za emisný limit pre emisie viditeľných škodlivín výfukových plynov (dymivosť) sa považuje hodnota 0,1 m-1“.

8. V § 55 odsek 2 znie:

(2) Vozidlo sa považuje za „dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, ak emisná kontrola

a) je vykonaná v ustanovenom rozsahu a pri emisnej kontrole je zistená aspoň jedna vážna chyba a nie je zistená žiadna nebezpečná chyba alebo

b) nie je vykonaná v ustanovenom rozsahu a nie je zistená žiadna nebezpečná chyba; to sa nevzťahuje na ukončenie emisnej kontroly podľa § 53 ods. 4.“.

9. V § 55 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

10. Doterajší text prílohy č. 14 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

2. Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/1717 z 9. júla 2021, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ, pokiaľ ide o aktualizáciu určitých označení kategórie vozidiel a doplnenie systému eCall do zoznamu kontrolovaných položiek, metód kontrol, príčin porúch a hodnotenie chýb v prílohe I a prílohe III k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 342, 27. 9. 2021).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2021 okrem bodu 10, ktorý nadobúda účinnosť 27. septembra 2022.


Andrej Doležal v. r.