Oznámenie č. 447/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 3. novembra 2021 č. MF/011080/2021-74, ktorým sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky

Platnosť od 01.12.2021
Účinnosť od 01.12.2021

447

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 23a ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 3. novembra 2021 č. MF/011080/2021-74, ktorým sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky.

Týmto opatrením sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky a ruší sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/22497/2014-74, ktorým sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 20/2021, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.