Oznámenie č. 442/2021 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní opatrenia z 25. novembra 2021 č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 7. marca 2012 č. O-29/2012, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak v znení opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 1/2017

Platnosť od 30.11.2021
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2021.

442

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb


Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb podľa § 48 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách vydal

opatrenie z 25. novembra 2021 č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 7. marca 2012 č. O-29/2012, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak v znení opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 1/2017 (ďalej len „návrh opatrenia“).

Opatrením sa stanovuje spôsob výpočtu výšky opakovaných úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak tak, že sa dopĺňa príloha v Časti 1 – POZEMNÁ POHYBLIVÁ SLUŽBA, Položka 1 – Rádiové siete pozemnej pohyblivej služby – celoplošné rádiové siete, pričom sa zavádza výpočet opakovanej úhrady za používanie frekvencií nad 3 GHz. V prílohe opatrenia sa súčasne dopĺňa v Časti 3 – DRUŽICOVÁ SLUŽBA, nová Položka 12a – Pohyblivá družicová služba – celoplošné rádiové siete. Položka 12 umožní stanoviť opakovanú úhradu za používanie frekvencií uvedenými doplnkovými komponentami.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2021.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk), v čiastke 5/2021 Vestníka Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb www.teleoff.gov.sk.