Oznámenie č. 440/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 26. novembra 2021 č. 24503-2021-OL, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

Platnosť od 27.11.2021
Redakčná poznámka

Vzhľadom na skutočnosť, že aktuálna pandemická situácia a existujúce opatrenia na ochranu verejného zdravia si vyžadujú okamžitú dostupnosť testovania na ochorenie COVID-19, opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

440

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

opatrenie z 26. novembra 2021 č. 24503-2021-OL, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov.

Účelom opatrenia je určenie maximálnej ceny, za ktorú môže byť rýchly antigénový test na území Slovenskej republiky predaný konečnému spotrebiteľovi.

Vzhľadom na skutočnosť, že aktuálna pandemická situácia a existujúce opatrenia na ochranu verejného zdravia si vyžadujú okamžitú dostupnosť testovania na ochorenie COVID-19, opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 27. novembra 2021, ktorý bude prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (http://www.health.gov.sk/?vestniky-mz-sr) a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.