Zákon č. 418/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 19.11.2021
Účinnosť od 01.05.2022 (za 3 mesiace)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2022

Pôvodný predpis

19.11.2021