Vyhláška č. 391/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov

Platnosť od 29.10.2021
Účinnosť od 01.11.2021 do30.06.2022 (za 5 mesiacov)
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2021 okrem čl. I druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2022.

OBSAH