Nález č. 369/2021 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 18/2018-40 z 8. septembra 2021 vo veci nevyhovenia návrhu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (pôvodne Najvyššieho súdu Slovenskej republiky) na vyslovenie nesúladu ustanovení § 89 ods. 3 druhej vety zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky za účasti vlády Slovenskej republiky ako vedľajšieho účastníka konania

Platnosť od 19.10.2021
Účinnosť od 19.10.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
19.10.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

19.10.2021