Nariadenie vlády č. 36/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Čachtické Karpaty

Platnosť od 30.01.2021
Účinnosť od 01.03.2021
Redakčná poznámka

Dňom účinnosti nariadenia vlády strácajú platnosť: 1. úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 7442/1976 – OP z 30. 10. 1976 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie Plešivec, 2. siedmy bod časti A. prílohy k vyhláške Krajského úradu životného ...