Oznámenie č. 348/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 27. septembra 2021 č. MK-6705/2021-110/19567, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 28. januára 2016 č. MK-845/2016-110/1201 o spôsobe a rozsahu úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním

Platnosť od 05.10.2021
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. októbra 2021.

348

OZNÁMENIE

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vydalo podľa § 30 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

opatrenie z 27. septembra 2021 č. MK-6705/2021-110/19567, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 28. januára 2016 č. MK-845/2016-110/1201 o spôsobe a rozsahu úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním.

Opatrením sa vylučuje použitie ustanovení § 2 ods. 2 a 3 opatrenia v roku, v ktorom je vyhlásená mimoriadna situácia, výnimočný stav alebo núdzový stav, v roku, v ktorom trvá vyhlásená mimoriadna situácia, výnimočný stav alebo núdzový stav a v prvých dvoch rokoch nasledujúcich po roku, v ktorom je odvolaná mimoriadna situácia, skončí výnimočný stav alebo núdzový stav.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. októbra 2021.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.