Oznámenie č. 295/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 7. júla 2021 č. 13660-2021-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov

Platnosť od 23.07.2021
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2021 okrem úpravy, ktorou sa ustanovuje, že najmenej jeden člen terapeutického tímu v psychiatrickom stacionári má byť odborne spôsobilý na výkon certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia, ktorá nadobúda účinnosť 1. januára 2...

295

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 7. júla 2021 č. 13660-2021-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov.

Prijatím opatrenia sa stanovujú minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie psychiatrických stacionárov na základe reformy starostlivosti o duševné zdravie a na základe podnetov z aplikačnej praxe. Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie sa upravujú vzhľadom na špecifikovanú cieľovú skupinu prijímateľov tak, aby zohľadňovali dostupnosť a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v psychiatrických stacionároch.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2021 okrem úpravy, ktorou sa ustanovuje, že najmenej jeden člen terapeutického tímu v psychiatrickom stacionári má byť odborne spôsobilý na výkon certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia, ktorá nadobúda účinnosť 1. januára 2027.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 16 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky www.health.gov.sk