Zákon č. 279/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 15.07.2021
Účinnosť od 15.07.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.07.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

15.07.2021