Vyhláška č. 26/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti

Platnosť od 26.01.2021
Účinnosť od 26.01.2021 do31.12.2022 (za 1 rok)
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodu 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2023 a čl. I bodu 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2027.

OBSAH