Nález č. 23/2021 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 6/2019 z 18. novembra 2020 vo veci nevyhovenia návrhu na vyslovenie nesúladu § 12 ods. 10 v spojenís § 12 ods. 9 a § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov s čl. 35 ods. 1 a 2, 46 ods. 1, čl. 51 ods. 1 a čl. 55 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

Platnosť od 23.01.2021
Účinnosť od 23.01.2021

OBSAH

O d ô v o d n e n i e : (Kapitola i - V.3 K namietanému nesúladu napadnutej)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
23.01.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

23.01.2021