Zákon č. 202/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 27.05.2021
Účinnosť od 15.06.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.06.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

27.05.2021