Zákon č. 149/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 23.04.2021
Účinnosť od 01.06.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

23.04.2021