Zákon č. 416/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 29.12.2020
Účinnosť od 01.07.2021 do31.12.2021 (za 3 mesiace)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. decembra 2020 okrem čl. I bodov 1 až 4, 8, 9, 11 až 17, 19, 22, 24, 25, 27 až 32, 35 až 37, 42 až 53, 55, 56, 58, 60, 62 až 65, § 51g v bode 66, § 52zzi a § 52zzk v bode 67 a bodu 68, čl. II a čl. IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. január...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2022 Delená účinnosť
01.07.2021 - 31.12.2021 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.01.2021 - 30.06.2021 Delená účinnosť
30.12.2020 - 31.12.2020

Pôvodný predpis

29.12.2020