Zákon č. 312/2020 Z. z.Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 11.11.2020
Účinnosť od 01.08.2021
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I § 11 až 17 a § 18 ods. 1 až 3 a ods. 5 a 6, čl. III § 98a ods. 3 v bode 18, čl. VII, čl. IX, čl. XIII, čl. XIV a čl. XVI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2021.