Nariadenie vlády č. 246/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Kamenínske slaniská

Platnosť od 10.09.2020
Účinnosť od 15.09.2020
Redakčná poznámka

Dňom účinnosti nariadenia vlády strácajú platnosť: 1. úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 6915/1983-32 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Kamenínske slanisko“, 2. všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Nitre č. 2/2001 o vyhlás...