Nariadenie vlády č. 244/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Marcelovské piesky

Platnosť od 10.09.2020
Účinnosť od 15.09.2020
Redakčná poznámka

Dňom účinnosti nariadenia vlády strácajú platnosť body 24 a 26 prílohy č. 2 k vyhláške Krajského úradu životného prostredia v Nitre č. 1/2004, ktorou sa určuje stupeň ochrany niektorých chránených areálov, prírodných rezervácií, národných prírodných rezervácií a prírodn...