Vyhláška č. 183/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta

(v znení č. 320/2020 Z. z., 107/2021 Z. z.)

Platnosť od 01.07.2020
Účinnosť od 01.04.2021 do19.08.2021