Vyhláška č. 183/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta

(v znení č. 320/2020 Z. z.)

Platnosť od 01.07.2020
Účinnosť od 16.11.2020 do31.03.2021