Vyhláška č. 183/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta

Platnosť od 01.07.2020
Najbližšie účinné znenie 01.07.2020