Nariadenie vlády č. 103/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

(v znení č. 271/2020 Z. z.)

Platnosť od 30.04.2020
Účinnosť od 03.10.2020 do29.10.2020

103

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 28. apríla 2020

o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Vláda Slovenskej republiky podľa § 15a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 89/2020 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády ustanovuje na obdobie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) a na ďalšie obdobie bezprostredne nasledujúce po skončení krízovej situácie niektoré opatrenia v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

§ 2

Ak v čase krízovej situácie dieťa odobralo obed alebo iné jedlo, podmienka účasti na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovaní v základnej škole podľa § 4 ods. 6 zákona sa považuje za splnenú.

§ 3

(1) Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci možno v čase krízovej situácie poskytnúť v sume najviac 1 600 eur v príslušnom rozpočtovom roku aj žiadateľovi, ktorý je fyzickou osobou, ktorá

a) z dôvodu krízovej situácie nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia krízovej situácie a nemá príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby,

b) nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, nemocenskej dávky, dávky v nezamestnanosti, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, dávky nemocenského zabezpečenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia,

c) nie je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku alebo poberateľom príspevku na opatrovanie,

d) nie je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov.1)

(2) Podmienky podľa odseku 1 žiadateľ preukazuje čestným vyhlásením. Podmienka, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti, a podmienka, že žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom voči daňovému úradu a colnému úradu, ustanovené osobitným predpisom2) sa na účel poskytnutia dotácie podľa odseku 1 považujú za splnené. Zmenu podmienok podľa odseku 1 žiadateľ oznámi do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena skutočnosti nastala.

(3) Dotácia podľa odseku 1 sa poskytuje za každý mesiac, v ktorom sú splnené podmienky ustanovené v odseku 1, v sume 210 eur mesačne, a to aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené len za časť mesiaca, najmenej však 15 kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom mesiaci.

(4) Vzor žiadosti o dotáciu podľa odseku 1 je uvedený v prílohe.

(5) Na oznámenie výsledku posúdenia dotácie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 12 ods. 2 zákona.

(6) Ak bola poskytnutá dotácia podľa odseku 1, dotácia podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona sa na ten istý účel neposkytne.

§ 4

Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 zákona možno v čase krízovej situácie poskytnúť v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 30 000 eur na vytvorenie osobitných priestorov pre infikovaných ľudí bez domova a ľudí bez domova v karanténe.

§ 5

Podmienka, že žiadateľ podľa § 9 ods. 3 zákona neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania a nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ustanovená osobitným predpisom3) sa na účel posúdenia žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 zákona a podľa § 4, považuje za splnenú. Ak žiadateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa prvej vety do 30 dní odo dňa skončenia krízovej situácie, je povinný poskytnutú dotáciu vrátiť.

§ 6

(1) Hodnotenie žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 zákona a podľa § 4 zahŕňa formálne hodnotenie žiadosti a odborné hodnotenie žiadosti.

(2) Formálnym hodnotením žiadosti sa overuje úplnosť žiadosti a doloženia príloh k žiadosti.

(3) Odborným hodnotením žiadosti sa overuje

a) súlad žiadosti s podmienkami ustanovenými zákonom a týmto nariadením vlády,

b) vhodnosť, účelnosť a spôsob uskutočňovania aktivít a činností, na ktoré sa žiada dotácia,

c) primeranosť rozpočtu na aktivity a činnosti, na ktoré sa žiada dotácia.

(4) Odborné hodnotenie žiadosti vykoná odborný hodnotiteľ, ktorý je zamestnancom ministerstva.

(5) Odborné hodnotenie žiadosti sa zaznamená v hodnotiacom hárku odborného hodnotenia žiadosti.

(6) Výsledky odborného hodnotenia žiadosti podľa odseku 5 sa uvedú v hárku celkových výsledkov odborného hodnotenia, v ktorom sa uvedie názov žiadateľa, cieľová skupina, výška požadovanej dotácie, suma navrhovaná odborným hodnotiteľom, účel dotácie, meno odborného hodnotiteľa.

(7) Formálne a odborné hodnotenie žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 zákona a podľa § 4 sa vykoná do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti. Komisia podľa § 12 ods. 1 zákona (ďalej len „komisia“) posúdi žiadosť podľa prvej vety do desiatich pracovných dní odo dňa jej doručenia.

(8) Všeobecne záväzný právny predpis vydaný ministerstvom podľa § 12 ods. 4 zákona sa uplatňuje s odchýlkami ustanovenými v odsekoch 1 až 7.

§ 7

(1) Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 1 zákona a podľa § 3 posúdi komisia.

(2) Žiadatelia, ktorí splnili podmienky ustanovené v § 3 ods. 1, budú zahrnutí do zoznamu žiadateľov o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 3, ktorý bude predložený na posúdenie komisii. V zozname žiadateľov podľa prvej vety sa uvedie aj mesiac, od ktorého sa navrhuje poskytovať dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 3.

(3) Ak je podaná žiadosť o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 1 zákona, ministerstvo overí skutočnosti uvedené v žiadosti a súlad žiadosti s podmienkami ustanovenými zákonom a posúdi vhodnosť, účelnosť a primeranosť požadovanej dotácie, a to aj prostredníctvom dostupných informačných systémov. Na základe overenia a posúdenia podľa prvej vety sa vypracuje sumárny hárok výsledkov hodnotenia žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 1 zákona s odporučenou výškou dotácie, ktorý bude predložený na posúdenie komisii.

(4) Výsledkom posúdenia žiadosti komisiou podľa odsekov 2 a 3 je odporúčanie žiadosti na schválenie alebo odporúčanie žiadosti na neschválenie s odôvodnením.

(5) Výsledky posúdenia žiadosti komisiou sú podkladom pre rozhodnutie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o žiadosti.

§ 8

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci podľa § 3 nepodlieha zúčtovaniu.

§ 9

Na webovom sídle ministerstva sa zverejňuje

a) aktualizovaný okruh žiadateľov o dotácie podľa § 12 ods. 1 zákona a tohto nariadenia vlády,

b) aktualizovaný časový harmonogram hodnotiaceho, posudzovacieho a schvaľovacieho procesu žiadostí podľa § 12 ods. 1 zákona a tohto nariadenia vlády,

c) aktualizované zloženie komisie podľa § 12 ods. 1 zákona a tohto nariadenia vlády, a to meno, priezvisko, pracovné zaradenie členov komisie a adresu ich pracoviska.

§ 10

(1) Na účel zúčtovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa podmienka účasti na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole podľa § 4 ods. 6 zákona, ak dieťa odobralo obed alebo iné jedlo v čase krízovej situácie alebo v čase prerušenia výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole na základe rozhodnutia príslušného orgánu do účinnosti tohto nariadenia vlády, považuje za splnenú.

(2) Na účel zúčtovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa si žiadateľ môže uplatniť aj náklady za škodu spôsobenú na skladových zásobách potravín, ku ktorej došlo z dôvodu

a) vyhlásenia krízovej situácie, v sume zodpovedajúcej súčinu výšky dotácie podľa § 4 ods. 6 zákona, počtu detí nahlásených na stravovanie ku dňu predchádzajúcemu dňu vyhlásenia krízovej situácie a troch vyučovacích dní, alebo

b) prerušenia výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole na základe rozhodnutia príslušného orgánu bezprostredne pred vyhlásením krízovej situácie, v sume zodpovedajúcej súčinu výšky dotácie podľa § 4 ods. 6 zákona, počtu detí nahlásených na stravovanie ku dňu prerušenia výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole na základe rozhodnutia príslušného orgánu a troch vyučovacích dní.

§ 11

(1) Dotácia na podporu humanitárnej pomoci podľa § 3 sa v sume 105 eur poskytne aj za marec 2020, ak žiadateľ za marec 2020 splnil podmienky ustanovené v § 3 ods. 1 v rozsahu najmenej 10 kalendárnych dní.

(2) Ak je zo žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 1 zákona podanej pred účinnosťou tohto nariadenia možné predpokladať, že žiadateľ spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 1, ministerstvo žiadateľa vyzve na predloženie žiadosti podľa § 3 ods. 4, ktorú žiadateľ môže doručiť v elektronickej podobe bez kvalifikovaného elektronického podpisu.

§ 11a

(1) Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately možno v čase krízovej situácie jednorazovo poskytnúť v rozpočtovom roku 2020

a) na plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce, ktoré nie je úhradou dohodnutej mzdy alebo platu v pracovnej zmluve a

b) na preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sú platené zamestnávateľom z plnenia podľa písmena a).

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na zamestnanca v pracovnom pomere, ktorý v období od 12. marca 2020 do 13. júna 2020 odpracoval viac ako 30 % ustanoveného týždenného pracovného času dohodnutého v pracovnej zmluve a ktorý je zamestnancom

a) poskytovateľa sociálnej služby, ktorou je

1. terénna sociálna služba krízovej intervencie,

2. poskytovanie sociálnej služby v zariadení, ktorým je

2a. nízkoprahové denné centrum,

2b. integračné centrum,

2c. komunitné centrum,

2d. nocľaháreň,

2e. útulok,

2f. domov na polceste,

2g. zariadenie núdzového bývania,

2h. zariadenie podporovaného bývania,

2i. zariadenie pre seniorov,

2j. zariadenie opatrovateľskej služby,

2k. rehabilitačné stredisko,

2l. domov sociálnych služieb,

2m. špecializované zariadenie,

2n. denný stacionár,

3. nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu,

4. služba včasnej intervencie,

5. domáca opatrovateľská služba,

6. podpora samostatného bývania,

b) fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe udelenej akreditácie alebo centra pre deti a rodiny zriadeného obcou alebo vyšším územným celkom.

(3) Dotácia podľa odseku 1 sa na zamestnanca podľa odseku 2, ktorý je v pracovnom pomere dohodnutom na

a) ustanovený týždenný pracovný čas, poskytne vo výške 772 eur,

b) kratší pracovný čas v rozsahu

1. najmenej troch štvrtín ustanoveného týždenného pracovného času, poskytne vo výške 579 eur,

2. najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času, poskytne vo výške 386 eur,

3. najmenej jednej štvrtiny ustanoveného týždenného pracovného času, poskytne vo výške 193 eur,

4. menej ako jedna štvrtina ustanoveného týždenného pracovného času, poskytne vo výške 77 eur.

(4) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 3 ods. 2 a 3 zákona. Žiadosť o dotáciu podľa odseku 1 sa doručuje ministerstvu písomne najneskôr do 20 dní odo dňa zverejnenia vzoru žiadosti a spôsobu jej doručovania. Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

(5) Žiadateľ o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 doručuje jednu žiadosť a vykoná jedno zúčtovanie za všetky

a) druhy sociálnych služieb, ktoré poskytuje, vrátane sociálnych služieb, ktoré poskytuje právnická osoba, za ktorú je žiadateľom obec alebo vyšší územný celok podľa § 3 ods. 3 zákona,

b) opatrenia, ktoré vykonáva.

(6) Prílohou k žiadosti o dotáciu podľa odseku 1 je doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu.4) Podmienky, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie, zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti, má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom voči daňovému úradu a colnému úradu, neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania, nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ustanovené osobitným predpisom4) sa na účel poskytnutia dotácie podľa odseku 1 považujú za splnené. Ak žiadateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa prvej vety ku dňu zúčtovania dotácie podľa odseku 1, je povinný poskytnutú dotáciu vrátiť.

(7) Ustanovenia § 3 ods. 7, 10 a 12, § 12 ods. 1, 3 a 4 a § 13 zákona sa na dotáciu podľa odseku 1 nevzťahujú.

(8) Ministerstvo posudzuje žiadosť o dotáciu podľa odseku 1 a schvaľuje jej poskytnutie a sumu. Hodnotenie žiadosti o dotáciu podľa odseku 1 zahŕňa formálne hodnotenie žiadosti, ktorým sa overuje úplnosť tejto žiadosti a doloženie príloh k žiadosti. Odborné hodnotenie žiadosti o dotáciu podľa odseku 1 sa nevykonáva.

(9) Ak ministerstvo schváli dotáciu podľa odseku 1, vyplatí ju na účet žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky do piatich pracovných dní od zverejnenia schválenej žiadosti na webovom sídle ministerstva.

(10) Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia podľa odseku 1, zúčtuje poskytnutú dotáciu a vráti nevyčerpanú časť dotácie najneskôr do 28. februára 2021, inak dotáciu podľa odseku 1 vráti v sume poskytnutej ministerstvom.

(11) Na webovom sídle ministerstva sa zverejní do siedmich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vlády

a) vzor žiadosti o dotáciu podľa odseku 1,

b) spôsob doručovania žiadosti o dotáciu podľa odseku 1,

c) deň, keď uplynie lehota na doručenie žiadosti o dotáciu podľa odseku 1,

d) vzor tlačiva na zúčtovanie dotácie podľa odseku 1.


§ 12

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Igor Matovič v. r.


Príloha k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z.

ŽIADOSŤ o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu podľa § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky

Poznámky pod čiarou

1) § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 63/2020 Z. z.

2) § 8a ods. 4 písm. a) a e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) § 8a ods. 4 písm. b) a d) zákona č. 523/2004 Z. z.

4) § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.