Vyhláška č. 76/2019 Z. z.Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o výške úhrady za poskytovanie technickej normy

Platnosť od 11.03.2019
Účinnosť od 01.04.2019