Zákon č. 470/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 27.12.2019
Účinnosť od 01.01.2020 do31.01.2022 (za 1 rok)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020, okrem čl. I bodov 15, 46 a 228, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2022.