Oznámenie č. 457/2019 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 13. decembra 2019 č. 8/2019 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí a pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí

Platnosť od 23.12.2019
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2019.

457

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala na základe splnomocňovacích ustanovení v § 96 ods. 1 písm. c) a h) a ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o platobných službách“) a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 13. decembra 2019 č. 8/2019 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí a pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí.

Cieľom opatrenia je ustanovenie nového vzoru hlásenia o podvodoch pre poskytovateľov platobných služieb podľa § 28d ods. 3 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa transponuje čl. 96 ods. 6 Smernice Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES.

Účelom opatrenia sú aj viaceré spresnenia, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2019.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 42/2019 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska (www.nbs.sk).