Oznámenie č. 456/2019 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 13. decembra 2019 č. 7/2019, ktorým sa ustanovuje osnova rozšírenej správy audítora pre štatutárny audit bánk a pobočiek zahraničných bánk

Platnosť od 23.12.2019
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2019.

456

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska podľa § 40 ods. 1 písm. c) a § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydala

opatrenie z 13. decembra 2019 č. 7/2019, ktorým sa ustanovuje osnova rozšírenej správy audítora pre štatutárny audit bánk a pobočiek zahraničných bánk.

Cieľom opatrenia je zosúladenie aktuálnych požiadaviek vyplývajúcich z praxe so súčasnými požiadavkami v oblasti štatutárneho auditu, ako aj vytvorenie nástroja, ktorý Národnej banke Slovenska uľahčí výkon dohľadu v oblasti účtovníctva (audítorstva) a zároveň umožní efektívnejšiu komunikáciu medzi bankou, pobočkou zahraničnej banky a audítormi, ktorí vykonávajú v týchto subjektoch štatutárny audit.

Opatrenie reaguje aj na aktuálnu právnu úpravu pre štatutárny audit, ako aj na požiadavky vyplývajúce


a) z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a zrušení rozhodnutia Komisie 2005/909/ES (Ú. v. EÚ L 158, 27. 5. 2014) a


b) zo zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2019.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 42/2019 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska (www.nbs.sk).