Oznámenie č. 431/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 4. decembra 2019, ktorým sa mení výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2015 č. 09467/2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov

Platnosť od 16.12.2019
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

431

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 79 ods. 12 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 77/2015 Z. z.

opatrenie zo 4. decembra 2019, ktorým sa mení výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2015 č. 09467/2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa spresňujú pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti používa pri ukončení hospitalizácie pacienta.

Niektoré ustanovenia sa precizujú vo vzťahu k novele vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov DRG, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2020.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke č. 53/2019 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na stránke
https://www.health.gov.sk/?vestniky-mz-sr.