Zákon č. 35/2019 Z. z.Zákon o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 15.02.2019
Účinnosť od 03.06.2021 do31.12.2021 (za 22 dní)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2019 okrem čl. I § 1 až § 317 ods. 1, § 318 až 324, § 325 ods. 2 až 19 a § 327 až 333 a čl. II až XIX tretieho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2019.