Zákon č. 301/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 14.10.2019
Účinnosť od 01.01.2020 do31.12.2020 (za 5 mesiacov)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2019 okrem čl. I bodov 2 až 8, 10, 12 až 42, 44 až 51, 54 až 57, 60 až 64, 66, 68 až 73, 75, § 30 ods. 1 prvej vety a písm. b) v bode 76, bodov 77 až 131, 133 až 138, § 52zza až 52zzc v bode 140 a bodov 141 až 146, ktoré nadobúd...