Zákon č. 241/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 31.07.2019
Účinnosť od 01.11.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2019 s výnimkou čl. I bodov 19 až 21, 24, 26, 32 a 49, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2019.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2019 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.09.2019 - 31.10.2019

Pôvodný predpis

31.07.2019