Vyhláška č. 220/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov

Platnosť od 19.07.2019
Účinnosť od 01.08.2019

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2019 Aktuálne znenie