Zákon č. 152/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 03.06.2019
Účinnosť od 23.11.2019

152

ZÁKON

z 10. mája 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 sa slová za bodkočiarkou nahrádzajú slovami „ustanovenia § 7 ods. 3, § 13 ods. 2 písm. g), § 59 ods. 2 písm. d) a § 62 ods. 6 tým nie sú dotknuté“.

2. V § 3 ods. 2 písm. b) sa nad slovo „zásielok“ umiestňuje odkaz 1a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) Čl. 17 ods. 2.3 Svetového poštového dohovoru (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 350/2017 Z. z. o prijatí Aktov Svetovej poštovej únie).“.

3. V § 13 ods. 2 písm. f) sa na konci slovo „a“ nahrádza čiarkou.

4. V § 13 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

g) činnosti podľa osobitného predpisu12a) a“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

12a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/644 z 18. apríla 2018 o službách cezhraničného dodávania balíkov (Ú. v. EÚ L 112, 2. 5. 2018).“.

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

5. V § 32 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe“.

6. V § 32 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

d) vydať na požiadanie odosielateľovi potvrdenie o výsledku dodania zapísanej poštovej zásielky v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe,“.

Doterajšie písmená d) až i) sa označujú ako písmená e) až j).

7. V § 34 ods. 6 písmeno b) znie:

b) šesť mesiacov, ak ide o zapísanú poštovú zásielku; to neplatí, ak ide o uplatnenie reklamácie, uplatnenie nároku na náhradu škody alebo sa alternatívne rieši spor, kedy sa úložná lehota predlžuje až do uplynutia lehoty, v ktorej je možné využiť všetky zákonné prostriedky na dosiahnutie nápravy, alebo“.

8. V § 34 odsek 10 znie:

(10) Po uplynutí úložnej lehoty poštový podnik

a) poštovú zásielku okrem poštového poukazu predá na verejnej dražbe postupom určeným v poštových podmienkach, ak jej obsah nie je predmetom poštového tajomstva podľa § 10 ods. 1 písm. b), alebo

b) zabezpečí zničenie alebo uloženie poštovej zásielky okrem poštového poukazu podľa osobitných predpisov.18a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

18a) Napríklad zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

9. V § 59 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

d) kontrolu plnenia povinnosti poskytovať úradu informácie, podklady alebo dôkazy podľa osobitného predpisu,12a)“.

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

10. V § 62 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(6) Úrad uloží pokutu do 10 000 eur právnickej osobe alebo podnikateľovi, ktorý poruší alebo nesplní povinnosť poskytnúť úradu informácie, podklady alebo dôkazy podľa osobitného predpisu.26a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

26a) Články 4, 5 a 6 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2018/644.“.

Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 7 až 10.

11. V § 67 ods. 2 úvodnej vete sa nad slovom „konaní“ vypúšťa odkaz 29.

12. V § 67 ods. 2 písm. h) sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.

13. Za § 73a sa vkladá § 73b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠73b

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 23. novembra 2019

Lehoty, ktoré začali plynúť podľa § 34 ods. 6 písm. b) do 22. novembra 2019, plynú podľa ustanovení účinných do 22. novembra 2019 a ich právne účinky zostávajú zachované.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 23. novembra 2019.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.