Vyhláška č. 94/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky

Platnosť od 31.03.2018
Účinnosť od 01.04.2018

OBSAH

94

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 12. marca 2018,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 písm. a) štvrtom bode sa za slovo „zamestnancoch“ vkladajú slová „vo vybraných organizáciách“.

2. V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) mesačný výkaz o ekonomike vybraných organizácií v zdravotníctve.“.

3. § 2 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Mesačné výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. c) sa prvýkrát poskytnú za mesiac júl roku 2018 v lehotách ustanovených v prílohe. Do poskytnutia prvého mesačného výkazu podľa predchádzajúcej vety poskytuje spravodajská jednotka podľa bodu 11 písm. c) prílohy štvrťročný výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. a) prvého bodu, pričom naposledy sa tento štvrťročný výkaz poskytne za obdobie od 1. apríla 2018 do 30. júna 2018 v lehote ustanovenej v prílohe.“.

4. V prílohe prvom bode písmeno c) znie:

c) Okruh spravodajských jednotiek

Príspevková organizácia napojená transferom na rozpočet kapitoly ministerstva zdravotníctva, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a poskytovateľ služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorého zriaďovateľom, zakladateľom, spoluzakladateľom, akcionárom alebo spoločníkom je ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, vyšší územný celok – príspevkové organizácie, štátne podniky, akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným a neziskové organizácie, okrem poskytovateľa zdravotnej starostlivosti prevádzkujúceho zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti všeobecná nemocnica alebo špecializovaná nemocnica, ktorého zriaďovateľom, zakladateľom, spoluzakladateľom, akcionárom alebo spoločníkom je ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a vyšší územný celok – príspevkové organizácie, akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným a neziskové organizácie.“.

5. V prílohe druhom bode písmeno c) znie:

c) Okruh spravodajských jednotiek

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a poskytovateľ služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti okrem poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a poskytovateľa služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorého zriaďovateľom, zakladateľom, spoluzakladateľom, akcionárom alebo spoločníkom je ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, vyšší územný celok – príspevkové organizácie, štátne podniky, akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, neziskové organizácie a rozpočtové organizácie; a okrem poskytovateľa zdravotnej starostlivosti prevádzkujúceho zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti všeobecná nemocnica alebo špecializovaná nemocnica, ktorého zriaďovateľom, zakladateľom, spoluzakladateľom, akcionárom alebo spoločníkom je ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a vyšší územný celok – príspevkové organizácie, akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným a neziskové organizácie.“.

6. V prílohe štvrtom bode písm. a) sa vypúšťajú slová „členského štátu, v ktorom bol predpis alebo lekársky poukaz vystavený,“.

7. V prílohe piatom bode písmeno c) znie:

c) Okruh spravodajských jednotiek

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, poskytovateľ služieb súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou, ministerstvo zdravotníctva, rozpočtová organizácia v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, príspevková organizácia napojená transferom na rozpočet kapitoly ministerstva zdravotníctva, nezisková organizácia v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, držiteľ povolenia na výrobu liekov, držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov.“.

8. V prílohe šiestom bode v prvej vete sa za slovo „zamestnancoch“ vkladajú slová „vo vybraných organizáciách“.

9. V prílohe šiestom bode písmeno c) znie:

c) Okruh spravodajských jednotiek

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorého zriaďovateľom, zakladateľom, spoluzakladateľom, akcionárom alebo spoločníkom je ministerstvo zdravotníctva a vyšší územný celok – príspevkové organizácie, štátne podniky, akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným a neziskové organizácie; ministerstvo zdravotníctva, príspevková organizácia napojená transferom na rozpočet kapitoly ministerstva zdravotníctva, nezisková organizácia v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, rozpočtová organizácia v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva.“.

10. V prílohe siedmom bode písmeno c) znie:

c) Okruh spravodajských jednotiek

Ministerstvo zdravotníctva a rozpočtová organizácia v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva.“.

11. V prílohe ôsmom bode písmeno c) znie:

c) Okruh spravodajských jednotiek

Ministerstvo zdravotníctva, rozpočtová organizácia v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva a Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.“.

12. V prílohe deviatom bode písm. a) sa slová „druhu zmeny“ nahrádzajú slovom „vlastníctva“.

13. V prílohe deviatom bode písmeno c) znie:

c) Okruh spravodajských jednotiek

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, rozpočtové organizácie v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek.“.

14. V prílohe desiatom bode písm. a) sa slová „počet poistencov podľa jednotlivých členských štátov Európskej únie, poskytnutej zdravotnej starostlivosti, spôsobu a výšky platby za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.“ nahrádzajú slovami „poskytnutá zdravotná starostlivosť poistencom podľa jednotlivých členských štátov Európskej únie podľa formy poskytnutej zdravotnej starostlivosti, kódu choroby, spôsobu a výšky platby za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.“.

15. V prílohe desiatom bode písm. d) sa slová „do 45. kalendárneho dňa po sledovanom období“ nahrádzajú slovami „do 28. februára, bezprostredne nasledujúceho po uplynutí sledovaného kalendárneho roka“.

16. Príloha sa dopĺňa jedenástym bodom, ktorý znie:

11. Mesačný výkaz o ekonomike vybraných organizácií v zdravotníctve

Značka zisťovania: E (MZ SR) 3-12

a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje z účtovnej evidencie v rozsahu údajov týkajúcich sa účtov účtových tried 5 a 6: dátum účtovného prípadu, účtovné obdobie, syntetický účet, analytický účet, kód účtovného strediska, názov účtovného strediska, meno alebo názov účtovného partnera, IČO účtovného partnera, druh dokladu (interný, faktúra, výpis a podobne), variabilný symbol dokladu, číslo dokladu, dátum dodania, dátum vystavenia dokladu, dátum splatnosti, mena, obraty jednotlivých účtov účtovej triedy 5 a účtovej triedy 6, ďalej údaje o pohľadávkach a záväzkoch v rozsahu: označenie vykazovaného obdobia, suma záväzkov v lehote splatnosti a po lehote splatnosti (z toho po lehote splatnosti rozdelené na obdobia kalendárnych rokov) rozdelené podľa istiny a príslušenstva (úrok z omeškania, poplatok z omeškania a iné príslušenstvo spojené s nesplnením záväzku alebo pohľadávky) a podľa druhových skupín záväzkov a pohľadávok, a vybrané ukazovatele o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, poskytovaní služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a doplňujúce finančné ukazovatele. Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.

b) Použitá metóda získavania údajov

Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti prevádzkujúci zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti všeobecná nemocnica alebo špecializovaná nemocnica, ktorého zriaďovateľom, zakladateľom, spoluzakladateľom, akcionárom alebo spoločníkom je ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, vyšší územný celok, mesto a obec – príspevkové organizácie, akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným a neziskové organizácie.

d) Podrobnosti o lehote hlásenia

Periodicita zisťovania: za kalendárny mesiac.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 26. kalendárneho dňa po sledovanom období.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.


Tomáš Drucker v. r.