Vyhláška č. 92/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ktorou sa ustanovuje vzor návrhu zodpovednej osoby na indikáciu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti osobe umiestnenej v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Platnosť od 31.03.2018
Účinnosť od 01.04.2018

92

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 12. marca 2018,

ktorou sa ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ktorou sa ustanovuje vzor návrhu zodpovednej osoby na indikáciu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti osobe umiestnenej v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 10a ods. 7 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2017 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Indikačnými kritériami na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti osobe umiestnenej v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „indikačné kritériá“) sú:

a) diagnóza ochorenia stanovená lekárom (ďalej len „lekárska diagnóza“),

b) diagnóza stanovená zodpovednou osobou zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zoznamu sesterských diagnóz,

c) prítomnosť rizika destabilizácie na základe hodnotiacich škál,

d) prítomnosť rizika destabilizácie osoby pri nezabezpečení ošetrovateľskej starostlivosti osobe v súvislosti s prítomným ochorením.

(2) Ošetrovateľská starostlivosť osobe umiestnenej v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe indikačných kritérií podľa odseku 1 na základe návrhu zodpovednej osoby na indikáciu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti sa poskytuje osobe umiestnenej v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Vzor návrhu je uvedený v prílohe.

(3) Ak výsledok posúdenia prítomnosti rizika destabilizácie osoby najmenej v jednej zo škál podľa prílohy časti C vykazuje riziko destabilizácie osoby, považuje sa to za indikáciu na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti osobe.

(4) Ak výsledok posúdenia prítomnosti rizika destabilizácie osoby pri nezabezpečení ošetrovateľskej starostlivosti osobe v súvislosti s prítomným ochorením podľa prílohy časti D vykazuje prítomnosť rizika destabilizácie osoby, považuje sa to za indikáciu na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti osobe.

(5) Návrh vyhotovuje zodpovedná osoba zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorom je osoba umiestnená, a ktorá návrh potvrdí svojím podpisom a odtlačkom svojej pečiatky.

(6) Návrh potvrdí lekár svojím podpisom a odtlačkom svojej pečiatky.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.


Tomáš Drucker v. r.


Príloha k vyhláške č. 92/2018 Z. z.

Vzor

Návrh zodpovednej osoby na indikáciu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti osobe umiestnenej v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately